Press Release

MetaLawMan Proposes Adoption of Meta Magna Carta