COMPANIES

Paytm founder Vijay Shekhar Sharma invests in Roots Ventures

Paytm-Vijay-Shekhar-Sharma-Roots-Ventures-Companies-Business-DKODING